Niniejszy kwestionariusz badania panelowego z udziałem MŚP ma służyć tworzeniu podstaw do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i interesów konsumentów. Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 nakłada na przedsiębiorstwa wymóg wytwarzania materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w kontrolowanym środowisku, tak aby ich produkcja odbywała się według stałych zasad i zgodnie z rygorystycznymi normami, a także, aby materiały te:

 • nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz
 • nie powodowały niemożliwych do przyjęcia zmian w składzie żywności ani pogorszenia jej cech organoleptycznych – na przykład smaku i zapachu.

Celem rozporządzenia jest również zapewnienie efektywnego funkcjonowania rynku Unii Europejskiej, tj. uniknięcie wprowadzenia ograniczeń lub ceł. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem:
ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials_en

Zapraszamy do uzupełniania ankiety do dnia 25.04.2019 r. i odesłanie jej na adres e-mail: mwisz@rarr.rzeszow.pl

Dane kontaktowe: RARR S.A., ul. Szopena 51, Rzeszów, Centrum Transferu Technologii i Innowacji: pokój 303, 304, tel. (17) 86 76 234, (17) 86 76 233, (17) 86 76 274 e-mail: een@rarr.rzeszow.pl .

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako RODO – w związku z pozyskiwaniem od Państwa danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., z siedzibą w Rzeszowie, nr KRS: 0000008207, adres: ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, adres e-mail: sekretariat@rarr.rzeszow.pl;
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@rarr.rzeszow.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. Państwa zgody, w celu udziału w ankiecie;
 4. Mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: gtabisz@rarr.rzeszow.pl. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na ich przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 5. Mając na uwadze powyższe przysługuje Państwu prawo do:
  ● uzyskania informacji czy Państwa dane są przez nas przetwarzane, a jeżeli tak również prawo do ich dostępu,
  ● prawo do sprostowania danych osobowych, w sytuacji gdy dane są nieprawidłowe,
  ● prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  ● prawo do ich usunięcia,
  ● prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  ● wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania przez Państwa zgody, nie dłużej jednak niż do zakończenia trwania projektu pn. „Enterprise Europe Network" (i w okresie jego trwałości), który jest realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Pliki do pobrania: Ankieta - Materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością