W marcu rozpoczął się nabór pomysłów do platformy TechnoParkBiznesHub, która oferuje wsparcie i pomoc finansową dla innowacyjnych pomysłów biznesowych. Z jakim zainteresowaniem startupowców się spotyka?

W Polsce Wschodniej zostały stworzone trzy ośrodki innowacyjności, do których rozsyłane są zgłoszenia od potencjalnych startupowców. Pomysłodawcy już we wniosku aplikacyjnym wskazują platformę i ośrodek innowacyjności, w którym chcieliby się realizować. W ciągu tygodnia przeprowadzamy kilka rozmów z osobami zainteresowanymi założeniem firmy i korzystaniem ze wsparcia w projekcie. Zainteresowanie jest duże. Zdarza się, że dzwonią do nas osoby spoza województw tzw. Polski Wschodniej i rozważają utworzenie startup-u w jednym z ośrodków innowacyjności.

To oznacza, że jest u nas wiele przedsiębiorczych młodych osób.

Rzeszów jest ośrodkiem akademickim, co ma bardzo duże znaczenie w przypadku tego projektu. W ramach projektu organizowane są spotkania informacyjne, m.in. na Politechnice Rzeszowskiej, zachęcające studentów do aplikowania do platformy startowej i pobudzając ich do realizowania swoich pomysłów.

Każdy, kto ma ciekawy pomysł, może zgłosić się do platformy?

Aplikować mogą osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie zgłoszonego pomysłu. Może to być jedna osoba fizyczna lub grupa osób. Jest natomiast ograniczenie wiekowe: w dniu zgłoszenia wiek wnioskodawcy nie może przekraczać 35. roku życia. We wniosku należy również podać ośrodek innowacyjności, w którym pomysłodawca chce realizować swój startup.

Jakie pomysły biznesowe mają największe szanse na wsparcie i finansowanie za pomocą tej platformy startowej?

Platforma nie określa preferowanych branż, ale szczególnie traktowane będą pomysły wpisujące się w zakres tzw. regionalnych inteligentnych specjalizacji. W województwie podkarpackim wiodącymi smart specializations są lotnictwo i kosmonautyka, oraz tzw. jakość życia, na którą składają się: produkcja i przetwórstwo żywności ekologicznej, turystyka i zdrowie, odnawialne źródła energii, oraz energooszczędne budownictwo. Specjalizacją dodatkową, tzw. wspierającą jest informacja i komunikacja, tj. szeroko pojęta branża ITC. Zaznaczę, że wsparcie mogą otrzymać także pomysły spoza w/w regionalnych specjalizacji.

RARR zarządza Inkubatorem Technologicznym oraz Preinkubatorem Akademickim, które wspierają przedsiębiorczość i startupowców. W jakim stopniu platforma TechnoParkBiznesHub spełni potrzeby startupowców?

TechnoParkBiznesHub znakomicie się wpisuje w infrastrukturę Parku Naukowo-Technologicznego AEROPOLIS, czyli działalność inkubatora, preinkubatora i laboratoriów. Park powinien spełniać rolę wsparcia w rozwoju przedsiębiorczości. W trakcie kontroli parków w Polsce okazywało się, że samorządy tworzyły parki i jedynie wynajmowały pomieszczenia, nie świadcząc należytego wsparcia dla młodych firm. Struktura naszego parku została tak podzielona, aby dostosować poszczególne komórki PPNT do poszczególnych etapów rozwoju firm. Preinkubator i inkubator realizują projekt platformy startupów - w preinkubatorze „wyłapujemy” ciekawe pomysły studentów, które mogą zostać dopuszczone do platformy; natomiast w inkubatorze mamy szereg działających już firm, przygotowanych na to, aby w jakiejkolwiek formie uzyskać od nas wsparcie. Utworzona jest też sekcja akceleracji, która opracowuje projekt tzw. funduszy wysokiego ryzyka, przeznaczony dla firm funkcjonujących na rynku powyżej 3 lat. Projekt startupowy jest dedykowany dla firm od momentu powstania pomysłu do założenia firmy i jej inkubacji, tj. przez okres od powstania pomysłu do około 3-go roku działalności firmy.

Jakie pomysły zgłoszono już do platformy?

Przedsiębiorcy proszą nas często o zachowanie poufności, więc zobowiązaliśmy się wzajemnie o zachowaniu dla siebie treści zgłoszonych pomysłów. Rzeczywiście, w tak wczesnej fazie rozwoju, gdy pomysłu nie można jeszcze opatentować, opowiadanie o nim może być dla startup-owca niekorzystne. Młodzi ludzie są bardzo kreatywni, przynoszą pomysły z różnych branż. Liczymy na współpracę dużych firm z młodymi start-upami. Wsparcie, jakie mogą otrzymać od dużych podmiotów, może przynieść wiele dobrego dla obu stron. Dla startupu będzie to możliwość rozwoju, dla dużych podmiotów - rozwój poprzez wniesienie innowacyjnych pomysłów. W ten sposób przemysł może stać się bardziej innowacyjny, a gospodarka bardziej konkurencyjna.

Kto będzie pomagał startupowcom w realizacji biznesu w ramach platformy?

Do zadania opieki nad startup-ami oddelegowaliśmy pięciu opiekunów. Każdy z opiekunów będzie prowadził co najmniej kilka startupów. Są to pracownicy RARR-u, osoby z wieloletnim doświadczeniem w rozliczaniu projektów z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. PARP z kolei powołuje we własnych zakresie grono ekspertów. Będą to osoby z doświadczeniem w zarządzaniu dużymi podmiotami.

Czy można jeszcze zgłaszać swoje pomysły do platformy TechnoParkBiznesHub?

Tak, można zgłosić pomysł do końca października br. Przez cały czas aplikacji trwać będzie już ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków. TechnoParkBiznesHub to projekt pilotażowy mający na celu wypracowanie standardów w ośrodkach innowacji i odpowiednich procedur w pracy ze startup-ami oraz wsparcie najciekawszych pomysłów. Kolejny projekt związany z dofinansowaniem dla start-upów, tym razem już nie pilotażowy, z większym budżetem, będzie ogłoszony 2017 r. W projekcie pilotażowym w całej Polsce wschodniej dofinansowanie otrzyma 60 pomysłów, natomiast w 2017 r. każde województwo będzie mogło realizować swój własny projekt. Te start-upy, których nie uda się dofinansować w tym roku, będą musiały poczekać do 2017 r.

Osoby, które są zainteresowane aplikowaniem do platformy TechnoParkBiznesHub, mogą się kontaktować z bezpośrednio pracownikami Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego:

Maciej Kryński – tel.: 17 86 76 228,

Jacek Smulski – tel.: 17 77 36 830

Agnieszka Florek – tel.: 17 77 36 843

Mateusz Klimczak – tel.: 17 85 04 299